משלוח חינם בהזמנה מעל 250 ש"ח

תקנון האתר

1. הגדרות
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
1.1 סנסי-טבע בריאות וטבע
1.2. “החנות” ו/או “האתר” – טופס ההרשמה למועדון הלקוחות באתר האינטרנט;
1.3. “גולש” – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר סנסי-טבע באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט;
1.4. “משתתף” – גולש שביצע רכישה ושנרשם למועדון הלקוחות באתר האינטרנט;
1.5. “הרשמה” – הרשמה למועדון הלקוחות בהתאם להוראות בתקנון זה.
2. כללי
2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סנסי-טבע בריאות וטבע.
 עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
2.3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. 
2.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.5. אתר סנסי-טבע הוא אתר המאפשר קבלת מידע רכישה דרך האתר והרשמה למועדון הלקוחות.
3. תשלומים בגין רכישה באתר
3.1. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע הרשמות באתר, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.
3.2. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי סנסי-טבע.
3.3. עם זאת, לגולש אפשרות לבצע הזמנה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי סביר אחר, ולשלם לסנסי-טבע במזומן או בצ’ק או בהעברה בנקאית, והכל על-בסיס משא ומתן מסחרי בין סנסי-טבע למשתתף, ובהסכמת הצדדים.
3.4 רשאים לבצע רכישה באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
4. ביצוע הרשמה/הזמנה/רכישה
4.1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע”מ.
4.2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, ישוב ומיקוד; מס’ כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
4.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל סנסי-טבע  ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
4.4. סנסי-טבע מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר, לא יועבר לכל צד שלישי.סנסי-טבע מתחייבת להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
4.5. הקלדת ה נתונים כאמור על ידי המשתתף ושליחתם, כמוה כהתחייבות של המשתתף לרכוש את המוצר ולשלם לסנסי-טבע את מחירו הנקוב באתר.
4.6. המשתתף מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לסנסי-טבע את הסכום בו התחייב המשתתף.
5. ביטול עסקה
5.1 ביטול הרשמה/רכישה ייעשה תוך 14 מיום מקבלת המשלוח, או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס / דוא”ל / דואר לכל המאוחר 5 ימים לאחר קבלת המוצר, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981.
5.2 בעת ביטול הרכישה שלא עקב אי התאמה/או שהמוצר אינו מתאים לו, כספו של המשתתף יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על-חשבון הצרכן.

5.3 החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
6. המוצרים באתר ואספקתם
6.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של סנסי-טבע.
6.3. סנסי-טבע רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.5. לאחר שבוצעה הרשמה/רכישה על ידי המשתתף, סנסי-טבע תשתדל להתחיל לטפל בהזמנה בתוך שעות ספורות ובמידה והמוצר אזל במלאי סנסי-טבע תודיע ללקוח בתוך 4 ימי עבודה. במידה והעסקה בוטלה ביוזמת סנסי-טבע המשתתף זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי המשתתף, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי סנסי-טבע בקשר עם העסקה.
6.6. האתר מקיים בקרה שוטפת על המוצרים המוצעים למכירה. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 4 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
6.7. אספקת הסחורה תתבצע ישירות ללקוח לפי כתובתו הרשומה שהכניס למערכת ההזמנות ותסופק ע”י דואר ישראל/או חברת שילוח אחרת בד”כ תוך 3-4 ימים מיום המשלוח כך שתוך 14 ימי עסקים מיום ההזמנה המוצר יגיע לכתובת הרשומה.

7. התשלום
7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לסנסי-טבע לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי המשתתף ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי המשתתף.
7.2. המשתתף לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם סנסי-טבע ו/או סוכם אחרת באמצעי כזה או אחר בין סנסי-טבע למשתתף על פריסת תשלומים.
8. אחריות
8.1. אחריות סנסי-טבע למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
8.2. התשלומים באתר סנסי-טבע מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע”מ, המשתתף מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר החיוב הינם באחריותו של סנסי-טבע בלבד וכי חברת נטפיי בע”מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.
8.3. כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.
9. כללי
9.1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977. סנסי-טבע תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה סנסי-טבע רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצ אה מפעולות אלה.
9.3. לסנסי-טבע הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. משתתף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.
9.4. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9.5. סנסי-טבע מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתתף באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי סנסי-טבע לגורמים שלישיים חיצוניים.
9.6. סנסי-טבע תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
9.7. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של סנסי-טבע ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי סנסי-טבע בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור סנסי-טבע בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של סנסי-טבע, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.
9.8. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי סנסי-טבע יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב ויחולו בו דיני מדינת ישראל.
10. אבטחת מידע ופרטיות
10.1.סנסי-טבע מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובא ופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגיתSSL 
10.3. במקרים שאינם בשליטת סנסי-טבע ו/או נובעים מכוח עליון, סנסי-טבע לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.4. סנסי-טבע מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
10.5.סנסי-טבע  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצויין לעיל סנסי-טבע מדגישה כי לא יעבירו פרטים אלו לצד שלישי.
 
בכבוד רב
רכישה נעימה ובטוחה
צוות מכירות סנסי-טבע
Shopping Cart